Saab 90 Scandia (Sweden) ✈ Convair CV-240 (USA) ✈ Ilyushin Il-14 (USSR) ✈ Martin 4-0-4 (USA) ✈ CASA C-207 Azor (SPAIN)

Saab 90 Scandia (Sweden). First flight: 16 November 1946 (WIKI

CONVAIR CV-240 (USA).  First flight: March 16, 1947 (WIKI)

ILYUSHIN IL-14 (USSR). First flight: 1 October 1950 (WIKI)

MARTIN 4-0-4 (USA). First flight: October 21, 1950 (WIKI)

CASA C-207 AZOR (SPAIN). First flight: 28 September 1955 (WIKI)