Short Sunderland (UK) ✈ Kawanishi H8K (Japan)

Short Sunderland (UK). First flight: 16 October 1937 (WIKI)

Kawanishi H8K (Japan). First flight: January 1941. (WIKI)